Reglementen Estafetteloop


Definities
Algemene Bepalingen
Sancties & Uitsluiting
Bijzondere Bepalingen
Start Voorwaarden
Startprocedure
Bepalingen Deelnemers
Bepalingen Ondersteuningsvoertuigen
Algemene Voorwaarden

 

Definities

 • Onder organisatie wordt verstaan de organisator, medewerkers & vrijwilligers.
 • Onder wedstrijdleiders wordt verstaan de direct verantwoordelijke voor het totale verloop en de naleving van de reglementen tijdens het evenement.
 • Onder ACT wordt verstaan het Algemeen Coördinatie Team Het ACT treedt in coördinerend opzicht ondersteunend op in de richting van de organisatie en de deelnemers. Het ACT beschikt tijdens de run over relevante informatie omtrent deelnemers, vrijwilligers, route, organisatie en stelt deze informatie ter beschikking aan alle rechtmatige belanghebbenden. Tijdens de run zelf heeft het ACT een coördinerende rol. Zij bewaakt de voortgang van de run.
 • Onder deelnemer (s) wordt verstaan: de individuele leden van een team welke als zodanig zijn geregistreerd bij de organisatie. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die tenminste de door de organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Onder route wordt verstaan: de route zoals bepaald in routeboek & navigatiebestanden. Deze dient te worden gevolgd door de loper, tenzij door de organisatie een omleiding is ingesteld. Bepaalde gedeelten van het parcours kunnen gesloten worden verklaard voor bepaalde categorieën ondersteuning voertuigen.
 • Onder parcours wordt verstaan: de route zoals bepaald in routeboek & navigatiebestanden waarbij de beschreven wegen in beide (rij) richtingen als parcours gelden.
 • Onder checkpoints wordt verstaan: de locaties die met een zekere regelmaat door de organisatie op de route zijn ingericht, waar tijdens de doorkomsttijden van de teams worden geregistreerd. De checkpoints houden contact met het ACT. De checkpoints hebben vastgestelde openings- en sluitingstijden die vooraf bekend worden gemaakt.
 • Onder registratie wordt verstaan: het via de speciale  internetpagina van het evenement invoeren van de gewenste gegevens omtrent deelnemers.
 • Onder ondersteuning wordt verstaan: het op enigerlei wijze dienstbaar zijn aan of assisteren van een deelnemer en/of team.

 

Algemene Bepalingen

Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 • Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.
 • De teamcaptain is verplicht de overige teamleden in kennis te stellen van de inhoud van het reglement en alle overige regels.

Teams en deelnemers zijn in eerste instantie altijd zelf verantwoordelijk voor medische verzorging. Ook bij calamiteiten zoals lichamelijk letsel, schade of pech met voertuigen geldt voor het team dan wel de individuele deelnemer een eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan echter op verzoek van een deelnemend team, zorg dragen voor ondersteuning voor zover dit tot haar mogelijkheden behoort.

Indien naar bevinding van een deelnemend team of teamlid, directe (levensreddende) medische hulp noodzakelijk is, dan dient het team / de deelnemer zelf allereerst het lokale alarmnummer (112) te bellen om een regionale hulpverleningsdienst in te schakelen. De deelnemer verplicht zich de organisatie hiervan vervolgens direct in kennis te stellen via het Algemeen Coördinatie Team (ACT). Indien men vanuit een deelnemend team ondersteuning door de organisatie wenst, dient dit telefonisch gemeld te worden bij het Algemeen Coördinatie Team (ACT), onder vermelding van de aard van gewenste ondersteuning en de locatie waar men zich bevindt.

Medische ondersteuning vanuit de organisatie zal zich uitsluitend beperken tot EHBO. Met het aanbod tot deze medische ondersteuning aanvaardt de organisatie echter geen verantwoordelijkheid en vrijwaart het team dan wel de deelnemer de organisatie dan ook bij voorbaat van aansprakelijkheid. Ook bij calamiteiten zoals schade of pech zal de organisatie op verzoek ondersteuning verlenen voor zover dit tot de mogelijkheden behoort en zal zij hierbij naar beste kunnen handelen. Ook hierbij geldt dat na een verzoek tot ondersteuning de organisatie gevrijwaard blijft van elke vorm van aansprakelijkheid. Voor de informatiepositie van de organisatie is het van groot belang dat de afloop van gebeurtenissen, in dit artikel bedoeld, wordt gemeld aan het ACT.

 

Moment van ingang geldigheid Reglement

De werking van dit reglement gaat in vanaf het moment dat het eerste team zich meldt op de startlocatie.

 

Uitsluiting & Sancties

Uitsluiting, dit houdt in dat een team niet mag deelnemen, of tijdens het evenement uit de loop wordt genomen door de organisatie. Bij constatering van een overtreding welke uitsluiting tot gevolg heeft zal de sanctie zo spoedig mogelijk ten uitvoer worden gebracht. De wedstrijdleider zal deze sanctie ten uitvoer brengen door de teamcaptain van het desbetreffende team van de sanctie op de hoogte te brengen.

Overtreden van de reglementen. Bij het overtreden van de regels zoals omschreven in deze reglementen, kunnen bij constatering hiervan door de op dat moment verantwoordelijke wedstrijdleiders, organisatie en checkpoint controleurs, sancties worden opgelegd.

 • Bij een eenmalige overtreding van een artikel zal de sanctie bestaan uit een waarschuwing aan de betreffende teamcaptain;
 • Bij een 2e overtreding zal de sanctie bestaan uit het voor enige tijd (ter beoordeling wedstrijdleiders) stopzetten van een team;
 • Bij een geconstateerde 3e overtreding volgt onvermijdelijk uitsluiting van verdere deelname.

Mocht de overtreding van een artikel dermate ernstig zijn dat het betreffende team daar voordeel en de andere teams daar ernstig nadeel van ondervinden dan vindt direct uitsluiting plaats en wordt het gehele team uit de run gehaald.

Verweer tegen een opgelegde sanctie, tegen een beslissing van een organisatie medewerker naar aanleiding van een opgelegde sanctie kan uitsluitend na afloop, en tot uiterlijk 24 uur na het einde van het evenement, schriftelijk worden geprotesteerd. Dit protest zal door de organisatie binnen twee weken worden beoordeeld, de uitspraak hiervan is bindend. Een eventueel voorgenomen protest heeft tijdens de estafette geen opschortende werking van de sanctie tot gevolg.

 

Bijzondere Bepalingen

Geluidoverlast e.d, het is tijdens het evenement niet toegestaan geluidsignalen te produceren met enig voorwerp dan wel toestel waardoor de rust onnodig wordt verstoord of kan worden verstoord. Ook het veroorzaken van (geluid) overlast op enige andere wijze dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

Weggooien of achterlaten van afval of ander vuil, het is verboden dat een deelnemer afval of ander vuil (waaronder fecaliën) achterlaat op de daarvoor niet bestemde plaatsen.

 

Start Voorwaarden

Samenstelling team en registratie, tijdens het evenement mogen slechts die deelnemers lopen, die bij de organisatie door het ingeschreven team via internet op de voorgeschreven wijze zijn geregistreerd. Een team mag gedurende het traject afwisselend lopen, fietsen en autorijden. Het team kan dit naar eigen inzicht in delen. Het minimale aantal lopers waarmee bij aanvang gestart dient te worden is 6. Door uitvallers tijdens het evenement mag een team finishen met een geringer aantal.

Opgeven gemiddelde snelheid; De gemiddelde minimale loopsnelheid van een team is 10 kilometer per uur en de gemiddelde maximale loopsnelheid van een team is 15 kilometer per uur. Het team is verantwoordelijk voor het opgeven van de reële verwachte gemiddelde loopsnelheid van het team. Deze opgave is noodzakelijk voor het bepalen van de starttijd van een team.

De teams die sneller lopen dan de afgesproken snelheid geldt, dat de teams staande worden gehouden in checkpoint 2 en 3 tot de afgesproken vertrektijd. Dit is dan inclusief de reeds bepaalde neutralisatie! De teams die langzamer lopen dan de opgegeven snelheid worden eveneens staande gehouden in checkpoint 2 en 3 tot de afgesproken vertrektijd.

 

Startprocedure en Eindrangschikking

Procedure present melden teams op de locatie; een deelnemer van een team meldt zich minimaal 2 uur voor het, voor dat team bepaalde, starttijdstip present bij de inschrijfbalie van de Organisatie.

Procedure starten, er wordt door een deelnemend team gestart op een door de organisatie bepaald tijdstip. Ieder team moet 30 minuten voor het starttijdstip van het team zich present melden voor de start bij de starter van de organisatie.

De organisatie zal de officiële einduitslag zo snel mogelijk na de estafetteloop bekend maken op de website van Hardloop.Events.

 

Bepalingen Deelnemers

Zich houden aan de verkeersregels, de deelnemers dienen zich aan de algemene en lokale verkeersregels te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).

Wijze van deelnemen door de loper, van een team moet tenminste 1 loper, bij voortduring, lopend over de weg deelnemen. De loper dient te allen tijde te worden begeleid door minimaal 1 fietser en maximaal drie fietsers.

Wijze van wisselen lopers, er mag zo vaak als wenselijk door de geregistreerde aangemelde lopers worden gewisseld met de loopbeurt. Een loper die de loopbeurt van de op dat moment zijnde loper overneemt moet deze aantikken bij overname.

Iedere deelnemer, dus ook begeleiding, die zich op de openbare weg, en op -of direct aan- de route begeeft moet goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer door middel van het dragen van een fluorescerend jasje / hesje. Deze moet zijn voorzien van reflectiemateriaal aan zowel voor- als achterzijde op de tijden gelegen tussen 20.00 uur en 08.00 uur en buiten deze tijdstippen bij atmosferische storingen van bijzondere aard (bijvoorbeeld regen, mist, enz. met een zicht van minder dan 200 meter).

Het dragen van een hesje welke standaard is voorzien van verlichting. Dit hesje bevat tenminste 2 lampjes aan de voorzijde en tenminste 4 lampjes aan de achterzijde. Tevens dient dit hesje voorzien te zijn van reflecterend materiaal aan zowel de voor- als de achterzijde.

Op fietsen die zich op het parcours bevinden dient goede verlichting aangebracht te zijn: rood licht aan de achterzijde en wit licht aan de voorzijde.

Van het parcours afgeraken, indien men van het parcours is afgeraakt, moet men via dezelfde weg, lopend naar het parcours terugkeren. Bij constatering (ook achteraf) van het niet voldoen aan het hierboven gestelde volgt uitsluiting van verdere deelneming.

Plaats deelnemers (lopers en/of fietsers) op de weg, een loper loopt bij voorkeur over een fietspad, gelegen aan de rechterzijde van de weg.

Bij afwezigheid van een fietspad wordt gelopen aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan tenzij er aan de linkerzijde van de weg een fietspad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, dan wordt aangeraden dit fietspad te volgen.

Het volgen van een trottoir dan wel voetpad is, gelet op de meerijdende fietser dan wel het overige voetgangers verkeer, niet aan te raden. Echter, indien er een voetpad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, wordt aangeraden dit voetpad te volgen.

De begeleidende fietser bevindt zich voor, naast of achter de loper. De begeleiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen gevaar of hinder veroorzaakt wordt voor het overige verkeer.

Een fietser rijdt bij afwezigheid van een fietspad aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan. De begeleiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen gevaar of hinder veroorzaakt wordt voor het overige verkeer of andere deelnemers.

Passage team bij checkpoints 1 t/m 3, bij passage van elke checkpoint zal een teamlid bij passage van de loper, zich moeten melden bij het daar aanwezige organisatie lid. Dit teamlid zal de passage van het team en de doorkomst tijd moeten paraferen. Sanctie, bij passeren zonder registratie: uitsluiting in alle gevallen.

Opgave, verlaten parcours bijzonderheden, teams zijn verplicht in geval van opgave, het verlaten van het parcours, dan wel bijzonderheden met grote vertragende gevolgen, dit zo spoedig mogelijk te melden aan de organisatie via het Algemeen Coördinatie Team (ACT).

 

Bepalingen Ondersteuningsvoertuigen

Zich houden aan de verkeersregels, de deelnemers dienen zich aan de algemene en lokale verkeersregels te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).

Bepaling in te zetten ondersteuningsvoertuig, er mag voor ondersteuning per team in totaal 2 motorvoertuigen worden ingezet.

Herkenningstekens op ondersteuningsvoertuig, op de aan deelnemende ondersteunings motorvoertuig van een team, moet de door de organisatie verstrekte herkenningsteken, aan de voorzijde van het voertuig, duidelijk zichtbaar worden opgeplakt. Ieder voertuig is beplakt met 1 sticker met het teamnummer.

Wijze ondersteuning motorvoertuig, een voertuig mag geen enkele vorm van ondersteuningswerkzaamheden uitoefenen of op enigerlei wijze begeleiden. Voor alle voertuigen is een deel van het parcours, de route dan wel bepaalde gebieden, gesloten verklaard.

Plaats ondersteunende motorvoertuig, mag nimmer vóór, achter dan wel naast de loper en/of fietser gaan rijden. Zij moeten de normale gang van het verkeer volgen en zijn uitsluitend bedoeld voor het vervoeren van mensen en materialen. Begeleiden van de loper is dus niet toegestaan, tenzij hier in het reglement van wordt afgeweken. Team motorvoertuigen op de route onthouden zich van dusdanige gedragingen, dat hinder voor andere teams of overige verkeer, wordt veroorzaakt. Indien de gelegenheid er is, laten zij toe, dat overige voertuigen, lopers en overig verkeer kunnen passeren.

Parkeren ondersteunende motorvoertuigen, de ondersteunende motorvoertuigen mogen, indien zij hun voertuig tot stilstand willen brengen, dit slechts doen buiten de rijbaan van de weg en alleen op de daarvoor bestemde weggedeelten (parkeervakken etc). Het parkeren of stoppen in bermen en grasstroken is niet toegestaan. Bovendien mogen zij bij het parkeren en stoppen geen gevaar of hinder voor het overige verkeer veroorzaken en moeten de geldende verkeersregels in acht worden genomen.

Stoppen op autowegen & autosnelwegen, op auto(snel) wegen en op voorrangswegen buiten de bebouwde kom is het verboden te stoppen, met uitzondering van de daarvoor bestemde parkeerhavens. vluchtstroken, pechhavens, bushaltes e.d. zijn nadrukkelijk geen parkeerplaatsen !

Verlichting ondersteunende motorvoertuig, bij stilstand in avond- en nachtelijke uren alleen stadslicht voeren, geen dim- of groot licht in verband met verblinding andere verkeersdeelnemers. Bij stilstand op hellingen en bij onoverzichtelijke bochten, de voertuigen zo plaatsen, dat er geen hinder ontstaat voor deelnemers en/of overig verkeer. Het gebruik van zwaai- flits- of knipper lichten, in welke vorm en kleur dan ook is verboden.

Bepalingen m.b.t. directe begeleiding motorvoertuig (slecht weer bepaling), bij atmosferische omstandigheden van bijzondere aard (door mist met een zicht van minder dan 200 meter en bij zware regenval enz.) en bij slecht verlichte stukken (nachtelijke omstandigheden) in het parkoers. mag ondersteunend motorvoertuig de loper begeleiden en beveiligen (directe begeleiding).Deze bevindt zich tijdens de uitoefening van deze taak direct achter de loper. Hij mag bij de uitoefening van deze taak geen verblindende verlichting (groot licht) voeren.

 

Slotbepaling en Algemene Voorwaarden

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleider. Op de deelname door de deelnemer aan het evenement zijn van toepassing de algemene voorwaarden dat onderdeel uitmaakt van deze reglementen.