Reglementen Spa-Francorchamps Run


Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, fietsen, rolstoelen, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Deelnemers moeten herkenbaar zijn door middel van het dragen van een, door de organisatie uitgereikte, startnummer.

De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijd reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

Een deelnemer dient in de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste een minimumleeftijd bereikt te hebben. Voor de 14 kilometer is de minimumleeftijd 16 jaar en voor de 7 kilometer 14 jaar.

Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator. De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelname nummer is vermeld.

  • De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen.
  • Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
  • Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.
  • Het is de verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
  • De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van een chip. De eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd. Elke deelnemer aan de wedstrijd, marathon & halve marathon (mannen & vrouwen) die tijdig de finish haalt, maakt kans op ere (herinnering) prijzen.

De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien de deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Bij deelname aan de Spa-Francorchamps Run gelden voor de marathon & halve marathon de onderstaande tijdslimieten:

  • Marathon, 5 uur
  • Halve Marathon, 3 uur

De finish sluit om 18.00 uur, deelnemers die na deze tijd binnenkomen doen niet meer mee aan het evenement.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

Deelnemers dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Het volgen van de wedstrijd en recreatieloop in auto’s, is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Bij niet opvolgen van dit reglement kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

Op de deelname door de deelnemer aan het evenement zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden die onderdeel uitmaken van deze reglementen.