Algemene Voorwaarden


Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hardloop.Events

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Hardloop.Events, geef je toestemming om op de hoogte te worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en evenementen die door Hardloop.Events worden georganiseerd. Dit omvat ook nieuwsbrieven.

Definities

In deze algemene voorwaarden van Hardloop.Events worden de volgende termen gebruikt:

 • Evenement: Dit verwijst naar het evenement dat door Hardloop.Events in enig jaar wordt georganiseerd.
 • Deelnemer: Dit is de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 • Overeenkomst: Dit is de overeenkomst die betrekking heeft op de deelname van de deelnemer aan het evenement.
 • Organisator: Dit is de rechtspersoon (in dit geval Hardloop.Events) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
 • Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Hardloop.Events waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de deelnemer en Hardloop.Events.

Identiteit van Hardloop.Events

Hardloop.Events handelend onder de naam ‘Hardloop.Events’

Adres hoofdvestiging:
Trasmolenlaan 12,
3447 GZ Woerden
Hardloop.Events is gevestigd te Woerden en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64791637.

Email: info@hardloop.events
Telefoon: 06-124 205 86

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Verzekeringseisen voor deelnemers aan evenementen
Hoofdstuk 2: Annuleringsvoorwaarden bij estafettelopen: Wat je moet weten
Hoofdstuk 3: Annulering en restitutiebeleid voor Spa-Francorchamps Run
Hoofdstuk 4: Annulering van het evenement door overmacht
Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij evenement deelname
Hoofdstuk 6: Eigendom van foto’s en video’s bij evenementen
Hoofdstuk 7: Auteursrecht en gebruik van gegevens bij Hardloop.Events
Hoofdstuk 8: Toestemming voor gebruik persoonsgegevens bij evenement
Hoofdstuk 9: Overige voorwaarden voor deelname
Hoofdstuk 10: Gebruiksvriendelijke en persoonlijke informatie via cookies
Hoofdstuk 11: Juridische bepalingen bij deelname aan evenementen
Hoofdstuk 12: Taal en juridische voorwaarden: Nederlandse versie heeft voorrang
Hoofdstuk 13: Wijzigingen in algemene voorwaarden en disclaimer bij Hardloop.Events

1. Verzekeringseisen voor deelnemers aan evenementen

 1. Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering: Hoewel de organisatie de deelnemers niet verzekert, is het raadzaam dat deelnemers zelf een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit beschermt hen tegen eventuele ongevallen of schade die ze tijdens het evenement kunnen veroorzaken.
 2. Ongevallenverzekering: Als deelnemers tijdens het evenement gewond raken, kan een ongevallenverzekering van pas komen. Deze dekt medische kosten en andere gerelateerde uitgaven.
 3. Reisverzekering: Als het evenement op een andere locatie plaatsvindt en deelnemers moeten reizen, is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Dit dekt annuleringen, verloren bagage en medische noodgevallen.
 4. Annuleringsverzekering: Als deelnemers zich moeten afmelden voor het evenement vanwege onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte of familieproblemen), kan een annuleringsverzekering hen helpen de kosten terug te krijgen.
 5. Verzekering voor eigendommen: Als deelnemers waardevolle spullen meenemen naar het evenement (zoals camera’s, telefoons of laptops), moeten ze overwegen deze te verzekeren tegen verlies, diefstal of schade.
 6. Verzekering voor specifieke activiteiten: Als het evenement specifieke activiteiten omvat (zoals sporten, avontuurlijke uitstapjes of workshops), moeten deelnemers controleren of hun verzekering deze activiteiten dekt.

Let op: Deelnemers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun verzekeringen. Het is raadzaam dat ze voorafgaand aan het evenement hun polissen controleren en eventueel aanvullende verzekeringen afsluiten om zichzelf te beschermen.

2. Annuleringsvoorwaarden bij estafettelopen: Wat je moet weten

 1. Bij het reserveren van een evenement dat binnen drie maanden plaatsvindt, is het vereist om het volledige bedrag aan de organisator te betalen. Annulering van de boeking kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan.

3. Annulering en restitutiebeleid voor Spa-Francorchamps Run

 1. Indien de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan het evenement, zal het betaalde inschrijfgeld niet worden terugbetaald. Bovendien worden er geen restituties verleend voor andere betalingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

4. Annulering van het evenement door overmacht

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement op een later tijdstip te annuleren wegens overmacht. In het geval van annulering door overmacht zal er geen nieuwe datum worden gepland; het evenement zal een jaar later plaatsvinden bij de eerstvolgende editie. Er zal geen restitutie worden verleend voor inschrijfgelden en extra bestellingen van deelnemers. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke kosten die zijn gemaakt indien het evenement door overmacht moet worden geannuleerd.
 2. Overmacht omvat elke gebeurtenis of omstandigheid, ongeacht of deze is veroorzaakt door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of andere factoren, die buiten de controle van beide partijen vallen. Enkele voorbeelden van overmacht zijn: terroristische dreiging, oorlog, natuurrampen, extreem slecht weer of een epidemie.

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij evenement deelname

 1. De organisatie en haar medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die deelnemers kunnen oplopen tijdens hun deelname, ongeacht de aard van de schade. Dit geldt ook in geval van ernstige gevolgen, zoals letsel of overlijden. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om voldoende verzekerd te zijn tegen mogelijke schade als gevolg van letsel, overlijden of ziekte tijdens het evenement, zowel voor zichzelf als voor hun nabestaanden.
 2. Tijdens het evenement is de deelnemer niet verzekerd door Hardloop.Events. De deelnemer erkent dat deelname aan het evenement een goede gezondheid, zowel psychisch als fysiek, vereist. De deelnemer verklaart dat hij aan deze vereisten voldoet en dat hij zich door middel van training en andere voorbereidingen voldoende heeft voorbereid op het evenement.
 3. Het wordt sterk aanbevolen dat de deelnemer voorafgaand aan deelname aan het evenement een sportmedische keuring ondergaat; dit advies wordt dringend gegeven door de organisator. De deelnemer accepteert de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die derden kunnen oplopen als gevolg van zijn handelen of nalaten tijdens het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor dergelijke schade. Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, evenals de organisator, zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.

6. Eigendom van foto’s en video’s bij evenementen

 1. De in het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer/deelnemend bedrijf of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer/deelnemend bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer/deelnemend bedrijf zichtbaar is voor communicatie doeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).

7. Auteursrecht en gebruik van gegevens bij Hardloop.Events

Bij Hardloop.Events bieden we bestanden aan die je gratis kunt downloaden en printen voor persoonlijk gebruik. Het auteursrecht op de inhoud, afbeeldingen en vormgeving berust bij ons. We willen graag dat je de volgende richtlijnen begrijpt:

 1. Persoonlijk Gebruik: Voel je vrij om de bestanden te downloaden en te printen voor je eigen persoonlijke doeleinden. Dit omvat bijvoorbeeld het voorbereiden van je hardlooproutes of het delen van informatie met vrienden en familie.
 2. Commercieel Gebruik: We vragen je om geen commercieel gebruik te maken van deze gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardloop.Events. Dit betekent dat je ze niet mag verkopen, verspreiden of gebruiken voor winstdoeleinden.
 3. Eigenaarschap van Gegevens: Wij zijn eigenaar van de GPS-gegevens en hebben auteursrechten op de routes en alle daarmee samenhangende publicaties. Dit beschermt onze creatieve inspanningen en zorgt ervoor dat de informatie accuraat blijft.

8. Toestemming voor gebruik persoonsgegevens bij evenement

 1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen ineen bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

9. Overige voorwaarden voor deelname

 1. De deelnemer mag slechts aan het evenement deelnemen, als hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk een week voor de datum van het evenement volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

10. Gebruiksvriendelijke en persoonlijke informatie via cookies

 1. Om u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie te bieden, maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site, zoals de mogelijkheid om te reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video’s en caching om de website sneller te maken. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Als u zich wilt afmelden voor cookies, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11. Juridische bepalingen bij deelname aan evenementen

 1. De overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen tussen de organisator en de deelnemer worden uitsluitend beheerst door het recht van de vestigingsplaats van de organisator.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. In geval van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen de partijen eerst proberen om het geschil via minnelijke schikking op te lossen. Mocht dit niet succesvol zijn, dan zal het geschil exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.
 4. Daarnaast zijn de reglementen en inschrijfinformatie die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden van toepassing op de deelname van de deelnemer aan het evenement.

12. Taal en juridische voorwaarden: Nederlandse versie heeft voorrang

 1. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands en vervolgens vertaald naar het Engels, Duits en Frans. In geval van een conflict tussen de Engelse, Duitse of Franse versie van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, heeft de Nederlandse versie voorrang. Alle termen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, moeten worden uitgelegd volgens het Nederlands recht en in overeenstemming met de AVG.

13. Wijzigingen in algemene voorwaarden en disclaimer bij Hardloop.Events

 1. Bij Hardloop.Events behouden we ons het recht voor om de algemene voorwaarden, disclaimer en privacy- en cookieverklaring op onze website eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. We willen je graag op de hoogte houden van eventuele veranderingen.
 2. De meest recente versie van de algemene voorwaarden, disclaimer en privacy- en cookieverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Zodra er wijzigingen zijn doorgevoerd, treden deze onmiddellijk in werking.

We raden je aan om regelmatig onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates. Zo ben je altijd goed geïnformeerd over de geldende voorwaarden. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bekijk hier onze Disclaimer