Algemene Voorwaarden


Definities
Deelname
Annuleringsregeling & Restitutie
Overmacht
Aansprakelijkheid
Portretrecht
Copyright & Intellectueel Eigendom
Toepasselijk recht
Reglementen
Wijzigingen

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; evenement, de in enig jaar te houden evenement.

  • Het door Hardloop.Events in enig jaar te organiseren hardloopevenement.
  • De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  • De overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  • De rechtspersoon, in deze Hardloop.Events waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

 

Deelname

Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt van 18 jaar. Zie reglementen estafetteloop

De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.

Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.

 

Annuleringsregeling & Restitutie

Overeenkomst korter dan drie maanden voor aanvang evenement is het totale bedrag verschuldigd aan organisator.

Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.

Spa-Francorchamps Run

Indien de deelnemer verhinderd is aan het event deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.

 

Overmacht

De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan deelnemer plaatsvinden.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats bij annuleren van het evenement door overmacht.

Mocht het evenement niet doorgaan wegens onvoldoende inschrijvingen, dan zal 100% restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Voorbeelden van overmacht, het is lastig om een voorbeeld te geven van uitzonderlijke omstandigheden omdat het altijd zeer specifieke situaties betreft. U kunt echter denken aan situaties als: terroristische dreiging, oorlog, natuurrampen, extreem slecht weer of een epidemie.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid organisatie, deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

De deelnemer is tijdens het evenement niet verzekerd door Hardloop.Events.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.

De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn evenals de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Portretrecht

In het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen) zonder hiervoor vergoeding te claimen. Indien deelnemer niet wenst dat foto’s gepubliceerd worden dient dit aangegeven te worden per e-mail aan de organisatie.

 

Copyright & Intellectueel Eigendom

De op deze website downloadbare files mag je gratis downloaden en printen voor persoonlijk gebruik. Het auteur-recht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Hardloop.Events. Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming gegeven is door Hardloop.Events. Hardloop.Events is eigenaar van de GPS (satelliet) gegevens en hebben auteursrechten op de route, en alle daarmee verbonden publicaties.

 

Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend het recht van toepassing van de vestigingsplaats van de organisator. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

 

Reglementen

Op de deelname door de deelnemer aan het evenement zijn van toepassing de reglementen en inschrijfinformatie die onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen

Hardloop.Events heeft het recht de algemene voorwaarden, inschrijfinformatie en disclaimer op de website van Hardloop. Events eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. De meest actuele algemene voorwaarden & disclaimer zijn te allen tijden via de website van Hardloop.Events te raadplegen, de wijzigingen treden per direct in.

 

Bekijk hier onze Disclaimer