Disclaimer


De informatie op deze website komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Hardloop.Events.

Hardloop.Events besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Hardloop. Events doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hardloop.Events verstrekt door middel van deze website informatie over diensten die door Hardloop.Events worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Hardloop.Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hardloop.Events en haar bestuurders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie. Op verschillende plaatsen op Hardloop.Events kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Hardloop.Events worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hardloop.Events uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Hardloop.Events worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van Hardloop.Events en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hardloop.Events.

 

Bekijk hier onze Privacy- en Cookieverklaring